Hem » Verktyget

Verktyget

VIM-5-steg

Visuera Information Manager är ett webbaserat programverktyg som möjliggör för begrepps- och processmodellerare och för personer som driver en verksamhet att själva enkelt kunna medverka i digitaliseringen av verksamheten.

Digitaliseringen kan uppdelas i 5 arbetssteg enligt figuren. Visuera Information Manager används i alla 5 stegen. Med hjälp av verktyget skapas en förståelse och en kunskapsstyrning om hur flödena i verksamhetens processer skall kunna förbättras och effektiviseras.

Verktyget bygger på en sammanhängande visualiseringsteknik som gör det möjligt att knyta samman förståelsen av

 • de 5 arbetsstegen
 • begrepp och  dess begreppsförekomster med
  • arbetsflöden
  • informationsflöden
  • logistikflöden
  • resurser som utför aktiviteter på innehållet i flödena
  • datalager i eget och andras IT-system
  • abstraktion av processer i olika hierarkiska nivåer
  • olika IT-system
VIM-Agilt

Agil utveckling

Genom att använda Visuera Information Manager och samma visuella modeller i alla 5 arbetsstegen blir det enkelt att bedriva en agil verksamhetsutveckling. I steg 5 (drift av verksamheten) är modellen en del av det driftsatta IT-stödet. Att modellen är en del av IT-stödet innebär att steg 1 inte behöver upprepas (=100% effektivisering) om ett större förbättringsprojekt av en process åter skall genomföras. Modellen i steg 5 är nuläget av hur verksamheten bedrivs idag.

I steg 5 används modellen också för att

 • genom visuell uppspelning av flödena lära och förstå olika flödesvägar
 • analysera köbildningar i flödena
 • med realtidsbaserade data styra och följa upp verksamheten
VIM-Effektivitetsmål

Effektivisering i alla 5 arbetsstegen

Visuera information Manager och den sammanhängande visualiseringstekniken gör det möjligt att effektivisera alla 5 arbetsstegen enligt procentsatserna i figuren till vänster. Procentsatserna anger det manuella arbete som inte behöver utföras då det automatiseras bort eller helt tas bort då det inte ger något förädlingsvärde i processen. Viktigast är givetvis den effektivitetsvinst som erhålls i steg 5 (drift av verksamheten). Den kan variera allt mellan 20-90% beroende på typ av verksamhet.

Noterbart är att programutvecklingsarbetet i steg 3 i stort sett helt kan automatiseras. Ca 95% av det manuella programmeringsarbetet behöver inte utföras då det automatiseras av Visueras verktyg. En ytterligare konsekvens av detta blir att processens IT-stöd då inte bromsar kunskapsutvecklingen av en process till följd av

 • avsaknad av kompetens om IT-stödets konstruktion
 • brist på programmerare
 • svårigheten att få förbättringar införda i en ny version av en så kallad standardapplikation

Utbildning & konsulttjänster

För att hjälpa Er kan Visuera tillhandahålla utbildning i begrepps- och processmodellering.

Visuera kan också tillsammans med sina partners tillhandahålla konsultresurser till utvecklings- och förändringsprojekt.